شناسایی مناطق آسیب پذیر = خسارت کمتر

شناسایی مناطق آسیب پذیر

=

خسارت کمتر

 

طراحی سایت توسط فراکارانت