دستورالعمل فنی و اجرایی طرح احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی (کانال بتنی - لوله پلی اتیلن)

آیین نامه اجرایی استخرهای ذخیره آب کشاورزی با پوشش ژئو ممبران

دستورالعمل اجرایی طرح احیا، مرمت و بازسازی قنوات

مراحل اجراي طرح هاي برقی نمودن چاه های کشاورزی

مراحل رسيدگي به درخواست متقاضيان اجراي برقی نمودن چاه های کشاورزی

مراحل اجراي طرح هاي تجهيز و نوسازي اراضي

مراحل رسيدگي به درخواست متقاضيان اجراي طرحهاي تجهيز و نوسازي اراضي

مراحل اجراي طرح هاي آبياري تحت فشار

مراحل رسیدگی به درخواست متقاضيان اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار

مراحل اجراي طرح هاي شن ریزی جاده های بین مزارع

مراحل رسيدگي به درخواست متقاضيان اجراي شن ریزی جاده های بین مزارع

مراحل اجراي طرح هاي كوچك تأمين آب

مراحل رسيدگي به درخواست متقاضيان اجراي طرح های کوچک تأمین آب

مراحل اجراي طرح احياء و مرمت قنوات

مراحل رسيدگي به درخواست متقاضيان اجراي احياء و مرمت قنوات

مراحل اجراي طرح احداث و بهسازي كانالهاي آبياري عمومي

مراحل رسيدگي به درخواست متقاضيان اجراي کانال های آبیاری عمومی

مراحل اخذ مجوز آزمایشگاه آب و خاک (فلوچارت)

مراحل اخذ مجوز آزمایشگاه آب و خاک

afsharian

حسين شاهيني

تلفن مستقیم : 33451006-023
abokhak@semnan-aj.ir