شرح وظايف

تعيين صلاحيت سياسي، امنيتي كاركنان در جهت مقابله با نفوذ عوامل بيگانه و منحرف

طبقه بندي و كنترل اخبار و اسناد و مدارك از لحاظ ميزان لطماتيكه افشاء غيرمجاز آن به مصالح جمهوري اسلامي و سازمان وارد مي­نمايد.

طبقه بندي و حفاظت از تأسيسات حياتي، حساس، خيلي مهم و مهم به منظور جلوگيري از هرگونه اخلال در نظم و خرابكاري با همكاري نيروهاي انتظامي.

ايجاد هماهنگي و ارتباط مستمر با اداره كل ا . ط استان (حراست) جهت انجام امور محوله

اقدام در جهت توسعه و تعميم آموزش حفاظتي همكاران سازمان و واحدهاي خارج از مركز سازمانها، شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته

تهيه و پيشنهاد طرحهاي لازم در جهت تدابير كلي امنيتي و حراستي جهاد

اقدام در جهت حفاظت و پاسداري از اماكن و تأسيسات جهاد كشاورزي

نظارت بر عملكرد كار مخابرات، تلكس، چاپ و تكثير در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

انجام و پيگيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي رئيس سازمان.

ghods

حسين قدس

تلفن مستقیم : 33442249-023
gozinesh@semnan-aj.ir