شرح وظایف

·          اقدام در جهت استيفاء حقوق سازمان جهاد استان از طريق طرح، تعقيب و دفاع از دعاوي سازمان بر حسب مورد واحدهاي وابسته در كليه مراحل رسيدگي و حكميت و ساير اقدامات قانوني.

 

·         رسيدگي، پيگيري، نظارت و انجام كليه اقدامات لازم به منظور حل و فصل مسائل حقوقي مربوط به اموال و حقوق سازمان

 

·         ارائه مشاوره به كليه واحدهاي تابعه و وابسته به سازمان درخصوص انتخاب وكلاء و مشاورين موردنياز

 

·         نظام بخشيدن به وضعيت امور ثبتي اموال، معاملات و حقوق سازمان

 

·         ايجاد ارتباط با مراجع قضايي كشور اعم از حاكم دادگستري، ديوان عدالت اداري و كميسيونهاي حل اختلاف به منظور رفع مشكلات و پاسخگويي به كليه مكاتبات و ادعاهاي مطروحه عليه سازمان

 

·         همكاري و تعيين نماينده حقوقي در هيأت­ها، شوراها و كميسيونهاي مختلف در چارچوب وظايف محوله

 

·         تهيه و تنظيم دستورالعمل و روشهاي لازم به منظور حسن انجام امور حقوقي و پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات و ارائه به مراجع ذيربط جهت تصويب.

 

·         مشاوره، ارائه طريق و پاسخ به كليه استعلامات حقوقي و قانوني واحدهاي تابعه و وابسته

 

·         بررسي و اظهارنظر حقوقي در زمينه كليه قراردادها، پروتكل­ها و موافقت­نامه­هاي سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه طريق در نحوه تنظيم، رسيدگي و حل و فصل اختلافات ناشي از عدم اجراي قراردادها

 

·         تهي آرشيو مجهز و كامل حقوقي مورد نياز سازمان

 

·         بررسي، تهيه و ارائه پيشنهادهاي لازم در ارتباط با تنگناها، نارسائيها و خلاءهاي قانوني موجود در سازمان جهاد استان از طريق اخذ نظرات تخصصي معاونتهاي ذيربط

 

·         انجام و پيگيري ساير وظايف ارجاعي از سوي رئيس سازمان

asadollahpoor

مجید اسدالله پور

تلفن مستقیم : 33441532-023
hoghoghi@semnan-aj.ir