وظايف ذيحساب :

1-   نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي

2-     نظات بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها

3-     نظارت بر حفظ اسناد  و دفاتر مالي

4-     نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده و اوراق بهادار

5-      نگاهداري حساب اموال دولتي  و نظارت بر اموال مذكور

 

وظايف : مديريت امور مالي و ذيحسابي

 

الف ) اداره اعتبارات و دريافت و پرداخت

1-     صدور درخواست وجه اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي عهده خزانه معين استان

2-     پيگيري درخواست وجه هاي صادره تا مرحله دريافت اعتبار

3-     صدور اسناد حسابداري اعتبار مصوب تخصيص اعتبار ، درآمد ها و اصلاحيه موافقتنامه ها

4-     نگهداري حساب اعتبارات بر حسب برنامه ها و طرح ها و تهيه گزارشات لازم

5-     تامين اعتبار حواله هاي صادره از سوي مقامات مجاز بر اساس ليست هاي توزيعي  و ثبت هزينه هاي انجام شده

6-     انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي

7-   تهيه گزارشات مربوط به  اعتبارات و ارسال آن جهت بهره برداري رياست محترم و معاونين سازمان و مجريان طرح ها و عاملين مسئول امور مالي و ساير مراجع ذيربط حسب مورد

8-     ارسال اعتبارات به شهرستانها همراه با مكاتبات مربوطه

9-   افتتاح حساب درآمدي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي بر اساس رديف هاي درآمدي ذيل كد دستگاه و اعلام آن به شهرستانهای تابعه

10- اخذ صورتحساب  بانكي رديف هاي درآمدي  و اخذ تاييديه از خزانه

11-  صدور اسناد حسابداري وصول درآمد ها و واريز آن  به حساب خزانه

12- ثبت اطلاعات مربوط به درآمد ها در سيستم يارانه اي و انطباق اطلاعات وارده با سيستم حسابداري 

13- پاسخگوئي به مكاتبات سازمانهاي تابعه و شهرستانها و ساير موارد ارجاعی توسط مديريت

14- صدور  اسناد پرداخت هاي قطعي و غير قطعي

15- صدور چك

16- پيگيري امور بانكي

17- پيگيري امور خزانه استان و اداره كل امور مالياتي

18- ورود اطلاعات مربوط به كسورات  ماهيانه و حقوق و مزاياي شاغلين و اعمال  تغييرات بعدي

19- تنظيم ليست حقوق و مزايا و كسورات ماهيانه پس از اعمال كنترل هاي لازم و صدور فيش حقوقي

20- صدور اسناد حسابداري حقوق و تنظيم فرم 1/5  سازمان بازنشستگي

21- تنظيم ليست پرداخت هاي موردي از قبيل پاداش و عيدي و ...

22- بررسي احكام و صدور سند حسابداري  هزينه هاي فوت ، ازدواج ، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال

23- رسيدگي  احكام صادره توسط اداره كل امور اداري و تطبيق آن با قوانين و مقررات

24- تهيه مستندات  و بخشنامه هاي مربوط به حقوق و مزايا،كسورات حقوق و بازنشستگان

25- ورود احكام و برقراري حقوق و عائله مندي  و كسورات و موظفين

26- تنظيم موازنه و منظور نمودن  اسامي بازنشستگان و موظفين در تغييرات حقوق ماهانه ( فرم 1/1 سازمان بازنشستگي )  به منظور دريافت اعتبار حقوق

27- تنظيم ليست حقوق بازنشستگان و موظفين  و صدور فيش حقوقي و تحويل آن به سازمان بازنشستگي

28- صدور سند حسابداري حقوق بازنشستگان و موظفين

29- تنظيم ليست كسورات حقوق ماهيانه بازنشستگان و موظفين 

30- مراجعه به سازمان بازنشستگي جهت اعتبار و تسويه حساب پايان سال

31-  تنظيم ليست عيدي پايان سال بازنشستگان و موظفين و ساير پرداختهاي موردي بازنشستگان

32- درخواست استرداد كسور مازاد  بر سي سال از سازمان بازنشستگي و تهيه فرم هاي مربوطه

33- ساير موارد ارجاعي توسط مديريت

 

ب ) وظايف اداره رسيدگي به اسناد و دفتر داري

1-   بررسي اسناد حسابداري صادره و انطباق آنها با دستور العمل هاي صادره از سوي اداره كل متمركز و تلفيق حسابها و روشهاي  حسابداري از حيث آرتيكل حساب

2-   بررسي حساب ماهيانه و اعمال  كنترل هاي لازم ( از قبيل توازن گروه حسابها ، توازن مانده هاي دفتر كل با دفتر معين ، ماهيت حسابها ، اسناد  جا مانده و ... )  و حسب مورد  صدور اسناد  اصلاحي لازم

3-     قطعي نمودن   اسناد حسابداري

4- جمع آوري ضمائم و مدارك مورد لزوم جهت تنظيم حسابهاي ماهيانه ، متمم و گزارشات نهائي

5-      تنظيم صورت مغايرات بانكي ، پيگيري اقلام باز و رفع مغايرت مربوطه و حسب مورد صدور پيش نويس اسناد حسابداري لازم

6-     اخذ تائيديه  از خزانه جهت وجوهي كه به حساب هاي خزانه واريز گرديده

7-      تهيه گزارش تفريغ بودجه ماهيانه و سالانه و انطباق آن با گزارش اداره اعتبارات و  رفع مغايرت احتمالي

8-     جمع آوري اسناد حسابداري پس از تكميل  امضاء هاي مجاز  و تحويل به بايگاني

9-     ارسال گزارشات حوالجات به شهرستانها و حسب مورد پيگيري رفع مغايرت احتمالي و صدور گواهي ساليانه

10- مقابله حساب با عاملين مسئول امور مالي و رفع  مغايرات احتمالي

11-  تنظيم صورتحساب عملكرد ماهيانه متمم و نهائي برابر دستور العمل هاي اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارائي و ارسال آن به مراجع ذيربط در مواعد مقرر

12- پيگيري رفع واخواهي احتمالي صورتحساب ها تا ثبت ان در گزارش تفريغ بودجه كل كشور

13- صدور سند اختتاميه و بستن حسابهاي پايان سال مالي

14-  صدور سند  افتتاحيه  در ابتدا ء سال مالي و كنترل صحيح انتقال حسابهاي دائمي (بر حسب كل معين تفضيل)

15- پيگيري واريز علي الحساب ها و پيش پرداخت هاي جاري و سنواتي

16- بررسي  اسناد هزينه ارسالي از طريق  عاملين مسئول امور مالي و انطباق آنها با قوانين و مقررات و موافقتنامه ها

17-  صدور سند حسابداري تنخواه گردان هاي واريزي عاملين مسئول امور مالي

18-  صدور اعلام  وصول اسناد اعمال حساب شده عاملين مسئول امور مالي

19- اعلام نظر در خصوص پيش نويس قراردادها مطابق قوانين و مقررات مالي

20- رسيدگي به صورت وضعيت پيمانكاران و مشاورين مطابق مقررات و قوانين

21-  پاسخگوئي به استعلام هاي واحد ها و سازمانهاي تابعه و وابسته در ارتباط با قوانين و مقررات

22- مطابقت گزارش كار كرد پرسنل  كه توسط اداره كل امور اداري تهيه شده با ليست حقوق پرداختي توسط مديريت امور مالي و انعكاس مغايرات احتمالي

23- تهيه گزارشات تلفيقي از حسابهاي عاملين در اعتبارات  تملك  و هزينه و انعكاس به مدير

24- تهيه گزارشات  تحليل از وضعيت حسابهاي  عاملين مسئول امور مالي

25- ممهور نمودن اسناد هزينه رسيدگي شده به مهر و برگ شماري اسناد فوق

26-  كنترل سقف تنخواه گردان عاملين مسئول امور مالي

27- ثبت اسناد هزينه ارسال عاملين در دفتر مراسلات به هنگام وصول و خروج  از اداره

28-  كنترل و بررسي تسويه حسابهاي سنوات قبل از قبيل  علي الحساب ها پيش پرداختها

29-   ساير موارد ارجاعي از طرف مديريت

  

ج ) اموال

1-     تهيه  بر چسب اموال جهت ادارات و معاونتها

2-     كنترل و تائيد فاكتور هاي  ارسالي و صدور برچسب هاي اموال

3-     ثبت اطلاعات اموال رسيده و فرستاده و اسناد انتقال قطعي در رايانه

4-    اخذ صورتحسابهاي اموال رسيده و فرستاده از واحد هاي تحت  پوشش و كنترل  و ارسال ان به اداره كل اموال دولتي و پيگيري اعلام وصول انها

5-      كنترل  تحويل و تحول امناي اموال و پيگيري كسورات اموال  امناي  اموال قبلي و فعلي

6-      بازرسي  و كنترل عملكرد امناي اموال شهرستانها

 7-     ثبت و نگهداري  اسناد مالكيت منقول و غير منقول

8-    كنترل  نامه هاي درخواستي اسناد مالكيت منقول جهت انتقال قطعي و يا تحويل اماني و پيگيري اعلام وصول اسناد تحويل  قطعي به شهرستانها

9- کنترل ليست کميسيون ماده 2 خودروهای ارسالی

hamid-arab

حمید عرب

تلفن مستقیم : 33441970-023
فاكس : 33453983-023
mali@semnan-aj.ir
جانشین: فریبا شریعت پناهی