شرح وظایف

·         مدیریت ، نظارت ، ایجاد هماهنگی و هدایت وظایف در حوزه عمل شهرستان

·         مشارکت و ارائه پیشنهادها و اطلاعات لازم جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به سازمان استان

·     اجرای برنامه ها ، خط مشی ها ، طرح ها و دستورالعمل های مربوط به نظام دامداری و منابع طبیعی در حدود وظایف و سیاستهای مصوب

·         تولید، جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش و به هنگام سازی آمار و اطلاعات مورد نیاز

·         مشارکت در تهیه طرح جامع کشاورزی استان.

·     اجرای طرحها، برنامه ها و دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز روستاییان ، عشایر و تولید کنندگان و کارکنان د رچارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب

·     اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی به منظور اشاعه تکنولوژی مناسب تولید در حوزه عمل شهرستان از طریق ایجاد واحدهای نمونه، آزمایشی و نمایشی و کاربرد روشهای مناسب آموزشی.

·         اجرای قوانین مربوط به امور اراضی در محدوده شهرستان و دهستانهای تابعه.

·     اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی آب کشاورزی و ایجاد و نگهداری وبهره برداری از شبکه های انتقال و توزیع آب و تاسیسات آبی.

·         اجرای طرح های لازم در زمینه آبخیزداری در حوزه آبخیز شهرستان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

·     اجرای طرح های لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور ، اصلاح نژاد دام ، تغذیه ، مدیریت مهندسی بهداشت جایگاه دام و انجام پیگیریها و مقدمات لازم جهت صدور موافقت اصولی واحدهای دامداری و صنایع وابسته در شهرستان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

·     انجام پیگیریها و مقدمات لازم جهت صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس و بهره برداری و صدور کارت شناسائی برای واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی موجود در روستا

·         انجام اقدامات لازم به منظور توزیع اعتبارات مورد نیازکنندگان محصولات دامی و صنایع کشاورزی

·          احقاق حقوق مدیریت کشاورزی شهرستان و دهستانهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات موجود در مراجع قضائی.

·         نظارت بر فعالیتهای نمایندگیهای شرکتهای وابسته و ایجاد هماهنگی های لازم.

·         نظارت بر حسن اجرای برنامه های توسعه کشاورزی شهرستان

·         اجرای برنامه های مصوب خدماتی در امور زراعی.

·     اجرای برنامه های توسعه مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات کشاورزی مورد نیاز براساس خط مشی های ابلاغی سازمان

·     نظارت بر اجرای طرح های آب و خاک کشاورزی در حوزه شهرستان و دهستانهای تابعه براساس برنامه های ابلاغی از سازمان جهاد کشاورزی استان.

·         حمایت و تشویق روستائیان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی در ایجاد تشکلهای مناسب.

·         معرفی فعالیتهای کشاورزی شهرستان و دهستانهای تابعه از طریق رسانه های گروهی و مجامع محلی

·         مشارکت در برگزاری نمایشگاههای فعالیتهای تولیدی کشاورزی شهرستان و دهستانهای تابعه

·     ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای در دست اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در حوزه شهرستان و دهستانهای تابعه.

·         هدایت و حمایت مراکز خدمات کشاورزی دهستانهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

·     انجام امور مالی، اداری و رفاهی و خدماتی و پشتیبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز خدمات دهستانهای تابعه براساس مقررات و با توجه به اختیارات تفویضی.

·         حفظ و حراست از اموال.

·         تهیه و تنظیم گزارشهای تفصیلی و عملیاتی در زمینه امور مربوط و ارائه آنها به سازمان جهاد کشاورزی استان.

kordi

عباسعلی کردی

تلفن : 32623781-023
نمابر : 32622752-023