اطلاعیه توزیع غیرقانونی علف کش بیولوژیک با نام تجاری اروساید (Orocide)

  شرح وظایف

- جمع آوري و تجزيه تحليل اطلاعات به منظور تنطيم برنامه هاي لازم.

- تهيه و تدوين برنامه جامع حفظ نباتات استان.

- شناسائي آفات،امراض و بيماري هاي گياهان زارعي  و باغباني منطقه و تعيين نحوه مبارزه با آنها.

- فراهم آوردن موجبات اجراي برنامه هاي مبارزه با آفات عمومي و خصوصي و امور قرنطينه.

- تعيين نيازمنديها و امكانات و تشخيص اولويتهاي

- امور مبارزه با آفات عمومي و خصوصي.

- اجراي مقررات قرنطينه داخلي و خارجي و جلوگيري از حمل و نقل محصولات و نهاده هاي كشاورزي آلوده.

- اجراي كليه مقررات و خط مشي هاي ابلاغي از طريق سازمان حفظ نباتات ? در خصوص وظایف محوله.

- نظارت بر اجراي پروژه هاي حفظ نباتات و تهيه گزارش پيشرفت عمليات اجرائي پروژه هادر مقاطع مختلف.

- ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم.

- مطالعه طرحهاي اجرائي (منطقه اي) واصله از شهرستانهاي تابعه و اظهار نظر پيرامون آنها.

- راهنمائي كشاورزان و باغداران در مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز با تاكيد بر استفاده از روشهاي غير شيميائي و حفظ محيط زيست.

- همكاري با واحد آموزش و ترويج در راهنمائي و آموزش كشاورزان و زارعين در خصوص نحوه استفاده صحيح از دستگاهها و سيستمهاي سمپاشي.

- همكاري با واحد آموزش و ترویج در تهيه و چاپ نشريات, آگهي ها و پوسترهاي مناسب جهت استفاده كشاورزان و باغداران.

- تهيه دستورالعمل هاي فني در زمينه مبارزه با آفات و امراض و بيماريهاي عمومي و خصوصي.

- ايجاد ارتباط مستمر با استانهاي همجوار و هم اقليم و تبادل اطلاعات و ايجاد هماهنگي در تهيه و اجراي طرحهاي مرتبط به حفظ نباتات.


دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی
moshirian

عباس مشیریان

nabatat@semnan-aj.ir