شرح وظايف:

نظارت بر امور رسيدگي و تنظيم حسابهاي تملك سرمايه اي

نظارت بر تهيه اوراق شرايط مناقصه و مزايده

هماهنگي جهت برگزاري جلسات كميسيون معاملات

ورود اطلاعات مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

پيگيري انعقاد قرارداد و پرداخت صورت وضعيت

bandari

عباس بندري

تلفن مستقیم : 33447057-023