وظایف سازمان

 -ارتقاء سطح سلامت جامعه
-
تامين امنيت غذايي
-
افزايش عملکرد توليد
-
بهبود کيفيت محصولات کشاورزي
-
پايداري در توليدات کشاورزي
-
حفاظت از محيط زيست
-
بهبود معيشت زندگي کشاورزان
-
بهره وري مطلوب و بهينه از امکانات، وظايف منابع پايه و توسعه زيرساخت هاي بخش کشاورزي

 -افزايش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزي
-
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش کشاورزي
- حفظ، احياء، گسترش، حمايت و بهره برداري صحيح از منابع طبيعي
-
انجام پژوهشهاي لازم،و ارتقاء سطح دانش فني روستاييان

kordi

مدیر حوزه : شهرام کردی

تلفن مستقیم : 33441555-023
reyasat@semnan-aj.ir