شرح وظایف

* برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم و پيشنهاد پروژه ها ، طرحها و برنامه هاي لازم پيرامون توسعه فعاليتهاي شيلاتي از قبيل تكثير وپرورش آبزيان و كنترل كيفي و بهداشتي و صنايع شيلاتي در چارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب.

* نظارت بر اجراي پروژه ها ، طرحها و برنامه هاي مصوب استاني و ارائه گزارشهاي تحليلي به مسئولين ذيربط.

* برنامه ريزي به منظور آموزش و ترويج فعاليتهاي تكثير و پرورش و صنايع شيلاتي و ترويج روشهاي نوين در فعاليتهاي شيلاتي بر اساس برنامه ها و طرحهاي مصوب.

* نظارت بر صدور موافقتنامه هاي اصولي تكثير و پرورش و صنايع شيلاتي در چارچوب برنامه‌هاي مصوب و آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده.
* برنامه ريزي ، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي صنايع شيلاتي ، نگهداري ،حمل و نقل و توزيع آبزيان و فرآورده هاي شيلاتي بر اساس استانداردهاي كنترل كيفي و بهداشتي و دستورالعملهاي ابلاغ شده.
* برنامه ريزي و هدايت فعاليتهاي مربوط به شناسايي كليه منابع آبي مستعد پرورش آبزيان و ايجاد هماهنگي با دستگاهها و سازمانهاي ذيربط جهت تامين اراضي ، آب ، برق و ساير امكانات و تجهيزات موردنياز پيرامون توسعه آبزي پروري در استان بر اساس برنامه هاي مصوب.
* برنامه ريزي پيرامون اجراي فعاليتهاي عملياتي و حراستي حفاظت منابع و انجام امور حقوقي به منظور حفاظت از منابع آبزيان در سطح استان بر اساس قوانين و مقررات موجود.
* برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم و پيشنهاد به موقع بودجه هاي جاري و عمراني شيلات استان بر اساس دستورالعملهاي ابلاغ شده.
* برنامه ريزي و نظارت جهت حفظ و نگهداري از تأسيسات ، اماكن و امكانات شيلات استان.
* نظارت و هدايت بر كليه فعاليتهاي مالي ، اداري ، پرسنلي ، رفاهي ، خدماتي و تداركاتي مديريت بر اساس قوانين و مقررات مربوطه.

mahdavi-200-200

مسعود مهدوی

shilat@semnan-aj.ir