آمار مجوزهاي صادره دامي

نحوه صدور پروانه تاسيس/ پروانه بهره برداري مكانيزاسيون

نحوه صدور موافقت اصولي / پروانه تاسيس/ پروانه بهره برداري پرورش آبزيان

نحوه صدور مجوزهاي دامداري، مرغداري و زنبورداري

 

 

 شرح وظایف

* دريافت ، ثبت و بررسي اوليه تقاضاهاي مربوط به صدور مجوز ، پروانه و حواله هاي توليد و بهره برداري بخش كشاورزي

*  ارجاع درخواستهاي مربوط به صدور پروانه ، مجوز و حواله به واحدهاي تخصصي و پيگيري تا وصول پاسخ استعلام

* انجام اقدامات لازم در خصوص پذيرش و ثبت تعهدات سرمايه اي و وديعه هاي مربوطه در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغ شده

* انجام اقدامات لازم جهت ابطال ، تجديد يا تغيير كاربري مجوزها ، پروانه ها و حواله ها حسب اعلام واحدهاي تخصصي مربوطه

* انجام پيگيري و اقدامات لازم در خصوص جاري نمودن تعهدات سرمايه اي صاحبان پروانه ها و مجوزها در صورت عدم پايبندي به تعهدات حسب اعلام واحدهاي تخصصي .

naghami

محمدرضا نقمی