شرح وظايف مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

1- برنامه ريزي آموزشي ترويجي و تنظيم طرحهاي اموزشي ترويجي و مشاركتي ويژه توليد كنندگان وبهره برداران بخش كشاورزي، زنان و جوانان روستايي

2- اقدام در جهت توليد برنامه هاي راديويي تلويزيوني در چهارچوب طرحهاي آموزشي ترويجي

3- نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزشي- ترويجي و مشاركتي در سطح استاني

4- ارزيابي از فعاليتهاي ترويجي آموزشي و مشاركتي

5- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور بسيج نيروها و امكانات مردمي در اجراي برنامه هاي عمراني توسعه روستايي و احيا منابع طبيعي

6- برنامه ريزي در جهت تقويت و حمايت و هدايت تعاوني ها ی توليدي تحت پوشش جهادكشاورزي

7- اتخاذ تدابير و سياستهاي لازم جهت تقويت مديريت روستا به منظور جلب مشاركت مردم در بخش كشاورزي

8- انجام مطالعات و بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي طرحهاي  ترويجي و مشاركتي

9- تهيه و تدوين برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي با  بخشهاي مختلف و نظارت و ارزيابي از آنها

10- تهيه گزارش عملكرد و ارائه آن به مراجع ذيربط

11- ساماندهي مروجين و مربيان

12- ارتباط با دفتر مركزي و پيگيري اعتبارات ملي و استاني

13- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم با ادارات و دستگاههاي ذيربط

14- انجام و پيگيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي رئيس سازمان

15- پيگيري ساماندهي و توانمندسازي تشكلهاي بخش كشاورزي –خبرگان بخش كشاورزي-نظام صنفي و

توسعه تشكلها

16- ساماندهي و توانمندسازي شركتهاي خدمات مشاوره اي فني و كشاورزي

17- زمينه يابي و پيگيري و اجراي طرج بسيج جوانان در سازندگي و ...

 

  

پروژه بسيج جوانان در سازندگي

طرح بسيج جوانان در سازندگي در سال 1379 به فرمان مقام معظم رهبري توسط وزارت جهادكشاورزي و نيروي مقاومت بسيج به اجرا درامد و هم اكنون نيز ادامه دارد.

از جمله اهداف اين طرح ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود.

1- آشنايي جوانان با پتانسيلهاي موجود در بخش كشاورزي

2- رفع محروميت از روستاها و ايجاد زمینه براي شكوفايي خلاقيت جوانان

3- فراهم آوردن زمينه لازم براي گذراندن اوقات فراغت جوانان

4- ايجاد روحيه مسئوليت پذيري در جوانان

5- ترويج غير مستقيم شيوه هاي صحيح كشاورزي به بهره برداران از طريق آموزش به جوانان روستايي

در اين طرح جوانان از سن 15 تا 29 سال ميتوانند شركت نمايند فعاليتهاي جوانان در بخشهاي منابع طبيعي-آبخيزداري-آب و خاك-دامپزشكي و دام و آبزيان-زراعت و باغباني و حفظ نباتات ميباشند.

جوانان داوطلب شركت در طرح ميتوانند به نواحي سپاه ميامي-شاهرود-دامغان-سمنان-مهديشهر و گرمسار مراجعه نمایند و پس از ثبت نام به جهادكشاورزي شهرستانها معرفي ميگردند تا پس از آموزش اوليه در عرصه هاي گوناگون بخش كشاورزي مشغول به كار گردند.

بر اساس مصوبه ستاد به جوانان شركت كننده در طرح مبلغي بعنوان حق الزحمه پرداخت ميشود و كليه هزينه هاي اياب و ذهاب و تجهيزات طرح انفرادي جوانان توسط جهادكشاورزي شهرستان پرداخت ميشود.

 

 

  

اداره ترويج و تشكلها

اداره ترويج و تشكلهاي مديريت سازمان وظيفه برنامه ريزي و هماهنگي براي انجام فعاليتهاي ذيل را بعهده دارد.

1- آموزش و ترويج مخاطبان بخش كشاورزي در زمينه هاي زراعت و باغباني-منابع طبيعي و آبخيزداري-آب و خاك-شيلات و آبزيان-دام و طيور و دامپزشكي-بازاريابي  و بازار رساني محصولات كشاورزي مديريت و اقتصاد كشاورزي –تبديل و فراوري محصولات كشاورزي و دامي صنايع و توسعه روستايي و مكانيزاسيون كشاورزي از طريق برگزاري كلاسهاي اموزشي و كارگاههاي آموزشي و مزرعه اي كوتاه مدت –ايجاد مزارع الگويي و گردهمايي و جشنواره ها و نمايشگاههاي ترويجي استان

2- تهيه و توليد مواد كمك اموزشي و برنامه هاي ترويجي در زمينه رسانه هاي نوشتاري شامل نشريات ترويجي-توليد هندبوك هاي آموزشي –پوستر هاي آموزشي با همكاري اداره رسانه هاي ترويجي

3- گسترش انتقال يافته هاي تحقيقاتي با هدف ارتباط تعميق تحقيق و ترويج شامل اجراي طرحهاي مشترك تحقيقي ترويجي ،تحقيقي تطبيقي،مشاركت كارشناسان ترويج در امور تحقيقات ،برگزاري هفته انتقال يافته هاي تحقيقاتي و روز مزرعه

4- طراحي و بكارگيري الگوهاي ترويجي از قبيل رهيافت توسعه مشاركت مدرسه در مزرعه كشاورزان و اطلاع رساني ترويجي به منظور توانمند نمودن بهره برداران بخش كشاورزي

5- انتخاب و معرفي توليد كنندگان نمونه هاي برتر بخش كشاورزي استاني

6- برنامه ريزي در جهت اجراي عمليات ترويجي

7- نظارت بر برنامه هاي ترويجي

8- ساماندهي و توانمندسازي تشكلهاي بخش كشاورزي –خبرگان بخش كشاورزي-نظامهاي صنفي

9- اجراي طرحهاي مزارع الگويي

10- برنامه ريزي در جهت تامين نيازهاي ترويجي از طريق تهيه و تنظيم برنامه هاي ترويجي

11- ساماندهي و توانمندسازي شركتهاي خدمات مشاوره اي فني و كشاورزي

 

  

نحوه خدمات آموزشي و ترويجي

ارائه خدمات آموزشي و ترويجي در مناطق روستايي و شهري به توليد كنندگان و بهره برداران بخشهاي كشاورزي در زمينه هاي زراعت و باغباني-دام و طيور-منابع طبيعي و آبخيزداري-صنايع دستي و خانگي-آموزش تعاونيها و تشكلهاي مردمي بخش كشاورزي و ... بر حسب نياز بهره برداران و رفع مشكلات و نواقص موجود در بخش كشاورزي

 

خدمات گيرندگان:

شاغلان بخشهاي مختلف كشاورزي شامل:باغداران –زارعين-دامداران-مرتعداران-زنان روستايي-پرورش دهندگان طيور-گلخانه داران-زنبورداران-شركتهاي تعاوني تحت پوشش و سايربخشهاي مرتبط

 

فهرست عناوين خدمات اموزشي و ترويجي:

1- آموزشهاي كوتاه مدت ويژه كشاورزان و روستائيان

2- اجراي طرحهاي تحقيقي ترويجي و تحقيقي تطبيقي در مزارع كشاورزي

3- كارگاههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي

4- شيوه مشاركت مردم در برنامه ريزي بمنظور اجراي طرحهاي مختلف دولتي

5- آموزشهاي مهارتي (فني حرفه اي)

6- بازديدهاي ترويجي درون استاني و خارج از استان ويژه كشاورزان پيشرو –مددكاران و ...

7- آموزشهاي خاص زنان روستايي

8- فعاليت جوانان در طرح بسيج جوانان در سازندگي

9- آموزش عمومي اعضا و اركان تعاونيها-تشكلهاي مردمي در بخش كشاورزي و ...

 

شرح مراحل انجام كار:

اداره ترويج و آموزش كشاورزي شهرستانهاي تابعه با هماهنگي هاي واحدهاي تخصصي شهرستان پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه ها در مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي استان اقدام به برگزاري كلاسها و عمليات آموزشي و ترويجي در مناطق روستايي مينمايد.

ضمناً فراگيران عزيز ميتوانند جهت اطلاع بيشتر به مراكزخدمات جهاد كشاورزي مراجعه نمايند.

1- مكاتبه و يا مراجعه مستقيم به مراكز خدمات جهادكشاورزي در سطح دهستان

2- مكاتبه و يا مراجعه مستقيم به مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهادكشاورزي استان

3- مكاتبه يا مراجعه مستقيم به ادارات ترويج و اموزش كشاورزي شهرستانهاي تابعه

4- مراجعه جوانان به پايگاههاي مقاومت بسيج محل سكوت بمنظور ثبت نام و فعاليتهاي طرح بسيج جوانان در سازندگي(ويژه طرح بسيج جوانان در سازندگي)

 

ويژگي هاي خدمات اموزشي و ترويجي:

1- برگزاري دوره هاي آموزشي و ساير عمليات  ترويجي بصورت رايگان بوده و از فراگيران عزيز بخش هيچگونه وجهي دريافت نميگردد.

2- به اموزش ديدگان دوره هاي مهارتي گواهينامه مهارت اعطاء ميگردد.

3- تمامي عزيزان شاغل در بخش ميتوانند از خدمات آموزشي و ترويجي بهره مند شوند.

4- در ارائه خدمات آموزشي و ترويجي از وسايل كمك اموزشي نظير (جزوات آموزشي –فيلم-اسلايد و ...) استفاده خواهد گرديد و اطلاعات به هنگام و به روز در اختيار فراگيران                     قرار ميگيرد.

5- استفاده از اساتيد و مربيان در زمينه هاي مختلف اموزشي

6- در ارائه خدمات آموزشي ترويجي از تجارب و نظرات بهره برداران و تلفيق دانش بومي با دانش روز استفاده ميشود.

 

  

اداره پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج

پروژه جذب و بكارگيري سربازا ن سازندگی:

بمنظور بهره گيري از كارشناسان فارغ التحصيل بخش كشاورزي در مناطق روستايي و مراکزجهاد کشاورزی ،سازمان جهادكشاورزي اقدام به جذب سربازان براي خدمت در مناطق روستايي بجهت ارائه خدمات به كشاورزان مينمايد.

-شرايط عمومي جذب سربازان سازندگي در مناطق روستايي براي خدمت مقدس سربازي به شرح ذيل ميباشد.

1- فارغ التحصيلان بخش كشاورزي در رشته هاي زراعت و باغباني-دام-دامپزشكي و ... در مقاطع فوق ديپلم و بالاتر

2- بومي استان بودن (منظور كساني است كه حداقل  تحصيلات متوسطه را در استان طي نموده و يا طبق مدارك مستدل سكونت وي از طريق شوراي محل تایید گردد.

3- تعهد خدمت در مناطق روستايي

4- عدم كسري خدمت

5- ثبت نام حداقل 4 ماه قبل از اعزام مورد نظر(اعزام ماههاي زوج ميباشد)

6- ارائه مدارك مستدل مبني بر فراغت از تحصيل و معرفي به حوزه نظام وظيفه سربازان آماده به خدمت مي توانند براي ثبت نام و اطلاع از جزئيات موضوع به جهادكشاورزي شهرستان مربوطه و يا مراكز ترويج و خدمات جهادكشاورزي شهرستان مراجعه نمايند.

محل استقرار سربازان سازندگي به شرح ذيل ميباشد.

1- مراكز جهادكشاورزي دهستان وبخش

2- تعاوني هاي توليد كشاورزي به صورت ماموراز مراکزجهاد کشاورزی

3- مراكز تحقيقات روستايي مستقر در مناطق روستايي به صورت ماموراز مراکزجهاد کشاورزی

همچنين مراحل صدور امريه شامل موارد زير ميباشد.

1- تقاضاي خدمت در مناطق روستايي

2- موفقيت در مصاحبه و آزمون اوليه در زمان ثبت نام

3- معرفي از مديريت جهادكشاورزي شهرستان به مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهادكشاورزي استان سمنان بمنظور طي مراحل اداري شامل گزينش و جذب و صدور امريه

 

سایر فعاليتهاي اداره پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج شامل:

1- نياز سنجي،جذب و سازماندهي سربازان سازندگي،مددكاران ترويجي و تعيين محل   استقرار آنان

2- برنامه ريزي و تامين نيازهاي مراکزجهاد کشاورزی اعم از نيروي انساني ،فضاي آموزشي و امكانات و تجهيزات مورد نياز

3- برنامه ريزي جهت توسعه و سازماندهي سامانه پيام كوتاه جهت ارتباط و انتقال  پيامهاي ترويجي

4- فراهم نمودن تمهيدات لازم براي ايجاد ،توسعه و تقويت شبكه ترويج

5- تجهيز و حمايت از نيروي انساني شبكه ترويج اعم از سربازان سازندگي ،مددكاران ترويجي ،كارشناسان

6- نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليتهاي مرتبط

7- برنامه ریزی ونیازسنجی اموزشهای مورد نیاز پرسنل ترویج در حوزه صف وستاد  بمنظور ارتقاي سطح علمي آنان

 

  

اداره رسانه هاي ترويجي

اين اداره مجموعه اي از فعاليتها را با ماهيت هنري و فرهنگي در جهت ارتقاء سطح آموزشهاي ترويجي با توليد مواد كمك آموزشي و نيز ارائه آموزشهاي انبوهي از طريق راديو و تلويزيون و اجراي مدارس راديويي و تلويزيوني براي ارتقاء آگاهي و دانش توليد كنندگان و كشاورزان  فعاليت مي نمايد.

كشاورزان و توليد كنندگان و بهره برداران عزيز مي توانند آموزشهاي فني و تخصصي را از طريق برنامه هاي راديويي (برنامه صداي روستا) و تلويزيوني (تلاش سبز) دريافت نمايند اين برنامه ها در از صدا و سيماي مركز سمنان پخش مي شود.

همچنين در صورتيكه كشاورزان و توليد كنندگان سوالاتي پيرامون مسائل و مشكلات خود در زمينه هاي مختلف كاري اعم از عمومي يا تخصصي و فني كشاورزی داشته باشند مي توانند با اداره رسانه هاي ترويجي سازمان جهادكشاورزي استان سمنان مكاتبه نمايند تا در اسرع وقت نسبت به ارائه پاسخ مناسب به طريق مستقيم (آموزش مكاتبه اي و يا ارسال نشريه آموزشي) و غير مستقيم از طريق راديو و تلويزيون اقدام گردد.

 

عمده فعاليتهاي اداره رسانه هاي ترويجي عبارتند از:

1- برنامه ريزي جهت ارائه آموزشهاي انبوهي

2- هماهنگي با صدا و سيماي مركز سمنان جهت تهيه برنامه هاي راديويي و تلويزيوني

3- هماهنگي با شركتهاي هنري جهت توليد فيلمهاي آموزشي و ترويجي

4- برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از رسانه هاي ترويجي در كلاسهاي آموزشي

5- برآورد نيازهاي رسانه اي كشاورزان در سطح استان

6- توليد رسانه هاي نوشتاري

7- نظارت بر توليد رسانه هاي انبوهي(راديويي و تلويزيوني)

8- ارائه آموزشهاي مدارس راديو و تلويزيونی

9- هماهنگي جهت توليد و اجرا تاتر و تله تاتر

10- هماهنگي جهت توليد اسلايدواسلايدویژن

11- هماهنگي جهت توليد رسانه هاي الكترونيكي ومولتی مدیا

12- تهيه تصاوير و عكس مورد نياز اداره رسانه ها و كلاسهاي آموزشي ترويجي

13- فیلمبرداری و عکاسی از کلاس هاومراسم بخش کشاورزی

 

 

  

واحد امور زنان روستايي

امروزه نقش و اهميت توسعه انساني بر كسي پوشيده نيست و از طرفي جامعه اي در مسير پيشرفت و توسعه قرار ميگيرد كه از همه توان و نيروي خود استفاده  نمايد .

بنابراين زنان روستايي بعنوان نيمي از جمعيت روستايي كشور اين حق را دارند تا از نتايج توسعه برخوردار باشند بمنظور حمايت و گسترش توانايي هاي انساني-مهارتي –فني و توليدي بالابردن سطح آگاهي و تغيير نگرش و افزايش مشاركت زنان روستايي در برنامه هاي توسعه ملي-واحد زنان روستايي ايفاي نقش مينمايد.

اهداف :

1- بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي زنان روستايي در زمينه هاي كشاورزي –دامي –صنايع تبديلي و ...

2- توسعه و ارتقاء دانش فني زنان روستايي از طريق برگزاري دوره هاي ترويجي و مهارتي

3- تهيه و تدوين پروژه هاي اشتغال زا به منظور حمايت از زنان كارآفرين و تعاوني هاي   زنان روستايي

4- شناسايي و معرفي زنان روستايي موفق و كارآفرين در عرصه توليد

عناوين فعاليتها و پروژه هاي اجرايي:

1- اجراي پروژه هاي  اشتغال زا ويژه زنان كارآفرين و تعاونيها

2- برگزاري آموزشهاي ترويجي و مهارتي زنان روستايي از قبيل سبزي كاري-پرورش  مرغ بومي-بهداشت محيط زيست و ...

3- اجراي طرح صندوق اعتبارات خرد زنان بمنظور جذب  پس اندازها ايجاد اشتغال و توليد در روستا 

4- اجراي طرح تسهيلگران زن روستايي به منظور جلب مشاركت زنان در توسعه روستايي

5- اجراي بازديدهاي درون استاني و برون استاني بمنظور استفاده از تجارب موفق

6- اجراي كارگاههاي اموزشي منطقه اي ويژه كارشناسان امور زنان كشور

7- برگزاري جشنواره و مشاركت در نمايشگاههاي استاني و برون استاني بمنظور معرفي نقش و جايگاه زنان و توليدات روستايي

8- همكاري مشترك با سازمانها و ادارات ذيربط روستا در قالب تفاهم نامه

9- نظارت و بازديد از روند اجراي فعاليتهاي پيش بيني شده

10- تهيه آمار و اطلاعات در قالب گزارش و ارائه به مراكز ذيربط

 

  

اداره آموزش بهره برداران

هدف:

هدف از اجراي آموزشهاي مهارتي ،توانمندسازي توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي، با توجه به توسعه نيروي انساني ميباشد.

با اين آموزشها سعي بر آن است كه ضمن استفاده از تجارب كارآموزان و دانش بومي انتقال اطلاعات و يافته هاي جديد علمي بنحو احسن صورت گيرد .پايين بودن سطح توليد،افزايش هزينه ها،  و عدم آشنايي در بازاريابي توليدات بخش كشاورزي ، ضرورت برنامه ريزي و اجراي آموزشهاي مهارتي را دو چندان مينمايد.

آموزشهاي مهارتي موجب ارتقاء سطح كمي و كيفي و كاهش هزينه هاي توليد گشته و در مواردي راه و روش بازاريابي و چگونگي حضور در بازار را با توجه به ابتلاء كارآموزان نسبت به موضوع به طور مفيد آشكار ميسازد.

تامين رفاه خانوارهاي شاغل دربخش کشاورزی،تثبيت و رونق مشاغل بخش كشاورزي با استفاده از علوم نوین از نتايج اين آموزشهاست.

آموزشهاي مهارتي از اهميت و جايگاه بي بديل در فرايند بهره وري محصولات كشاورزي و رشد و توسعه مناطق روستايي و مراكز توليدي برخوردار ميباشد.

-آموزشهاي مهارتي در بخشهاي ذيل برگزار ميگردد.

دام و طيور،دامپزشكي،منابع طبيعي و آبخيزداري،آب و خاك،زراعت و باغباني،صنايع تبديلي و تكميلي،شيلات و آبزيان،حفظ نباتات و مكانيزاسيون كشاورزي و ...

اين آموزشها بطور عمده در محل فعاليت توليد كنندگان و بهره برداران برگزار ميگردد .

تشكيل دوره هاي اموزشي بر اساس نياز سنجي بوده و در هنگام اجرا از فراگيران مربوطه دعوت بعمل آمده و در اين خصوص مراكز خدمات جهادكشاورزي و مراكز ترويج نقش مهمي در اطلاع رساني و جذب فراگيران به دوره هاي آموزشي و تشكيل دوره ها را دارند.در دوره ها سعی شده از استانداردهای اموزشی دانشگاهی وتحقیقاتی بهمراه دستاوردهای نوین برای بهره بردهران استفاده گردد.

وهمچنین  حتي الامكان از اساتید با تجربه و مجهز به اطلاعات روز جهت تدريس عملي و نظري دعوت بعمل آيد.

شرايط:

شرايط مانند جنسيت(مرد-زن) ،سطح سواد،سن،مدت دوره ،كل ساعات دوره،ظرفيت پذيرش هر دوره،شيوه اجرا،كادر آموزشي ،شرايط قبولي كارآموز،كادر اجرايي براي هر يك از دوره ها جهت شركت وجود دارد.

جهت اطلاع بيشتر ميتوان با ادارات ترويج جهادكشاورزي شهرستانهاي تابعه استان تماس حاصل بگیرید.

 

-

اطلاعیه جذب سرباز

 سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از بین فارغ التحصیلان بخش کشاورزی با مدارک کاردانی و بالاتر بومی مناطق روستایی در هر یک از ماههای زوج تعدادی سرباز بصورت امریه جهت خدمت نظام وظیفه جذب می نماید واجدین شرایط جهت اطلاعات بیشتر می توانند  به مراکز جهاد کشاورزی درسطح استان  مراجعه نمایند.

شرایط

مدرک کاردانی و بالاتر در بخش کشاورزی

بومی مناطق روستایی

momen

علی مومن

تلفن مستقیم : 33441031-023
tarvij@semnan-aj.ir