شرح وظایف

·        برنامه ریزی در جهت اجرای فعالیتهای اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل استان

·        تهیه طرحها و پروژه ها و برنامه های اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل استان

·        اقدام در جهت تهیه و تدارک نیازهای علمی و فنی و تدارکاتی مراکز اصلاح نژاد طیور و زنبور عسل

·        برنامه ریزی در جهت کنترل و نظارت بر امور ایستگاهها و واحدهای تحت پوشش استان

·        جمع آوری ، پردازش و ارائه نتایج حاصل از اجرای عملیات اصلاح نژادی توسط ایستگاههای تحت پوشش

·        انجام پیگیریهای لازم به منظور تامین خدمات بهداشتی مورد نیاز ایستگاههای اصلاح نژاد طیور و  زنبور عسل با همکاری شبکه دامپزشکی استان

·        تهیه ، تدوین و ارائه موضوعات علمی و تحقیقاتی مورد نیاز در هر مرحله با هماهنگی واحدهای مربوطه

·        پیگیری تهیه و تامین نیازهای علمی و فنی تدارکاتی مراکز اصلاح نژاد و پشتیبانی

انجام و پیگیری سایر وظایف ارجاعی از سوی معاونت امور دام

talebi

نعمت اله طالبی

تلفن مستقیم : 33442458-023
toyor@semnan-aj.ir