شرح وظایف

- جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات فني به منظور اجراي سياست هاي وزرات متبوع

- تعين اهداف و برنامه فعاليتها مربوط به توسعه پايدار به تفكيك آبي و ديم  و برنامه جهت افزايش ميزان توليد در واحد سطح محصولات زراعي

- نظارت بر اجراي پروژه ها ي ابلاغي و مصوب بر حسب منطقه و محصول و تهيه گزارش پيشرفت فيزيكي

- همكاري با واحد هاي مربوط در شهرستانهاي تابعه و هماهنگي در تهيه و تدوين برنامه  مربوط به زراعت

ارزشيابي و ارزيابي مستمر برنامه هاي اجرايي و ابلاغي به شهرستانها

- بررسي و برآورد نهاده هاي مورد نياز بخش زراعت و ماشين آلات با همكاري شهرستانهاي تابعه

-  اجراي دستورالعمل صادره از دفاتر محصولات اساسي و واحد هاي تابعه

shahmoradi

ابوالفضل شاهمرادی

تلفن مستقیم : 33453981-023
zeraat@semnan-aj.ir