آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي خرید لوله های پلی اتیلن شماره ۲۴۲۰

سازمان جهادكشاورزي استان سمنان در نظر دارد ازطريق مناقصه عمومي نسبت به خريد لوله هاي پلي اتيلن برای شهرستانهای تابعه استان سمنان ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمايد، لذا مناقصه گران مي توانند جهت دريافت اوراق شرايط مناقصه و برگ پيشنهاد قيمت به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه نمايند .
لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه : پایان وقت ۲۳/۱۱/۱۳۹۸
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: پایان وقت ۰۳/۱۲/۱۳۹۸
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسنادمناقصه باشماره تلفن ۳۳۴۴۷۰۵۷-۰۲۳تماس گرفته وبرای ارسال پاکت الف ، به آدرس سمنان – بلوار بسیج – بالاتر از پل امیرکبیر- سازمان جهادکشاورزی استان سمنان از طریق پست پیشتاز یا حضوری اقدام نمایند.

كميسيون معاملات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان 

طراحی سایت توسط فراکارانت