آگهي مزايده فروش احشامسازمان جهاد كشاورزي استان سمنان در نظر دارد در اجراي ماده ۱۱۲ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱/۶/۶۶ مجلس شوراي اسلامي و با رعايت ماده ۹ آئين نامه اموال دولتي و ساير قوانين و مقررات مربوطه از طريق مزايده نسبت به فروش ميش و بره و قوچ ايستگاه پرورش گوسفند دامغان به شرح جدول ذيل اقدام نمايد .
لذا متقاضيان شركت در مزايده مي توانند از تاريخ آگهي همه روزه تا تاريخ ۱۱/۰۶/۹۶ در ساعات اداري جهت بازدید و تا تاریخ ۱۲/۰۶/۹۶ قیمت پیشنهادی خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir بارگذاری نمایند .
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با تلفن ۳۳۴۴۱۰۳۱ و ۳۳۴۴۱۰۹۳ با پيش شماره ۰۲۳ تماس حاصل نمائيد

رديف نوع كالا تعداد/راس قيمت پايه في پايه (كارشناسي) محل بازديد مبلغ ضمانتنامه (ريال) مدت اعتبار پيشنهادها

رديف نوع كالا تعداد/راس قيمت پايه في پايه (كارشناسي) محل بازديد مبلغ ضمانتنامه (ريال) مدت اعتبار پيشنهادها
۱ بره نر ۶۳ ۱۶۰٫۰۰۰ ايستگاه پرورش قوچ دامغان ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ ماه
۲ بره ماده ۷۳ ۱۵۲٫۰۰۰ ايستگاه پرورش قوچ دامغان ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ ماه
۳ ميش ۵۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ايستگاه پرورش قوچ دامغان ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ ماه
۴ قوچ ۲۰ ۱۴۰٫۰۰۰ ايستگاه پرورش قوچ دامغان ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ ماه
جمع كل ۲۰۶ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

طراحی سایت توسط فراکارانت