آگهي مزايده فروش ۲۱نفرشترو۲۹راس قوچ به شماره۲۴۰۵مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۸

سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان در نظر دارد در اجراي ماده ۱۱۲ قانون محاسبات عمومي مصوب ۱/۶/۶۶ مجلس شوراي اسلامي و با رعايت ماده ۹ آئين نامه اموال دولتي و ساير قوانين و مقررات مربوطه از طريق مزايده نسبت به فروش۲۱نفر شتر ایستگاه پرورش شتر طرود و۲۹ راس قوچ ايستگاه پرورش گوسفند سنگسری دامغان به شرح جدول ذيل اقدام نمايد .
لذا متقاضيان شركت در مزايده مي توانند از تاريخ انتشارآگهي همه روزه در ساعات اداري تا تاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۸ جهت بازدید اقدام و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تاتاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۸در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند .
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با تلفن ۳۳۴۴۱۰۳۱ و ۳۳۴۴۱۰۹۳ با پيش شماره ۰۲۳ با مدیریت امور دام سازمان تماس حاصل نمائيد

رديف نوع كالا تعداد قيمت پايه (كارشناسي) به ریال محل بازديد مبلغ ضمانتنامه (ريال) مدت اعتبار پيشنهادها
۱ شتر ۲۱ نفر ۱٫۶۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(کل) ايستگاه پرورش شتر طرود ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰———— ۳ماه
۲ قوچ سنگسری ۲۹ راس ۳۰۰٫۰۰۰ ریال (هرکیلوگرم زنده) ايستگاه پرورش قوچ دامغان ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰—— ۳ ماه

                                                  سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

طراحی سایت توسط فراکارانت