آگهی مزایده عمومی فروش اموال غیرمنقول شماره : ۲۵۴۸

با استعانت از خداوند متعال ، سازمان  جهاد كشاورزي استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش ۹ پلاك ثبتي به شرح جدول ذیل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشانی :www.setadiran.ir طبق شرایط مشروحه پيوست اقدام نمايد.

لذا متقاضیان جهت شرکت در مزایده در صورت عدم عضويت در  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ميبايستي با ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي  قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۹ در سامانه بارگزاری نمایند.

رديف مورد مزایده شماره قطعه پلاك ثبتي مساحت عرصه/ مترمربع مساحت اعیان/مترمربع   نوع کاربری قیمت پایه/ ریال مبلغ تضمین شرکت در مزایده
۱ خانه ترویج بسطام _ ۴۷۹۹/۳۴۰/۱ ۵۰۳ *موقوفه ۲۰۲ مسکونی ۴٫۰۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ زمین روستای فند گرمسار ۱۸ ۵۶۸/۶۰ ۷/۸۲۲ زراعی ۹۰۴٫۹۷۰٫۰۰۰ ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ زمین روستای فند گرمسار ۱۰ ۵۶۲/۶۰ ۸۴/۸۰۰ مسکونی ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ زمین روستای فند گرمسار ۱۳ ۵۶۴/۶۰ ۲/۵۶۰ سه دانگ مشاع مسکونی ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ زمین روستای فند گرمسار ۱۷ ۵۶۷/۶۰ ۹۷/۶۰۸ مسکونی ۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۶ زمین روستای فند گرمسار ۸ ۵۷۳/۶۰ ۶۹/۴۶۷ مسکونی ۱٫۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۷ زمین روستای فند گرمسار ۲۰ ۵۶۹/۶۰ ۵/۱۶۴۲ ۲۰۰ مسکونی ۱٫۲۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ زمین روستای فند گرمسار ۱۶ ۵۶۶/۶۰ ۵۶۷ مسکونی ۱٫۴۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ زمین روستای فند گرمسار ۱۵ ۵۶۵/۶۰ ۴/۵۳۶ مسکونی ۱٫۳۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

*ردیف ۱ عرصه موقوفه بوده و برنده مزایده می بایستی رضایت واقف را جلب و هزینه پذیره را پرداخت نماید.    سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

طراحی سایت توسط فراکارانت