حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی در خبرگزاری مرات

موضوع  گفتگو:امنیت غذائی: مهندس رضائی

امنیت غذائی به امنیت ملی گره خورده است این می طلبد که از ظرفیت هایی که در استان وجود دارد استفاده کنیم.

تغییر شرایط اقلیمی باعث کاهش منابع آبی شده است در این شرایط اجازه توسعه سطح در استان نداریم.و باید با مدیریت های به زراعی و به نژادی با بهره گیری از فناوریهای نوین و علم روز دنیا عملکرد در هکتار را چه از لحاظ کمی و چه کیفی ارتقا دهیم.

در این راستا در قالب طرح الگوی کشت ۹ دشت اصلی استان برای ۱۱ محصول باغی و ۱۱ محصول زراعی طراحی و محدودیت ها بررسی شده است.

۱۵ پروژه در قالب طرح الگوی کشت استان در مرحله اجراست از جمله این اقدامات

_استفاده از ارقام مقاوم به شوری و خشکی

_انتقال کشت محصولات خاص نظیر سیب زمینی از ماههای گرم به سرد سال

_توسعه روشهای خاکورزی حفاظتی و………

طراحی سایت توسط فراکارانت