مديريت آب و خاك و امور فني مهندسي

حسين شاهيني

تلفن مستقيم: ۳۳۴۵۱۰۰۶-۰۲۳

ايميل: abokhak@semnan-aj.ir

 

                                                 خلاصه وظايف


 • نظارت و مشاركت در تعيين و تدوين برنامه هاي جامع آب و خاك هماهنگ با نيازها و امكانات و اولويتها

 • نظارت بر حسن انجام عمليات اجرايي در زمينه تجهيز و نوسازي اراضي مطابق با مشخصات فني و كنترل كيفيت عمليات

 • مطالعه و برنامه ريزي عمليات اجرايي و مراحل مختلف اصلاح مسير ، پوشش انهار سنتي ، مرمت و لايروبي و نگهداري قنوات لايروبي و

  احداث زهكشهاي انتقال آبهاي سطحي مازاد و برنامه ريزي انجام عمليات اجرايي براي پروژه هاي فرعي آبياري و زهكشي

 • برنامه ريزي در جهت مهار آبهاي سطحي با اجراي بندهاي انحرافي و سدهاي مخزني به منظور دست يابي به مرتع به آب جهت مصارف كشاورزي

 • برنامه ريزي در جهت تغذيه سفره هاي زيرزميني در مناطقي كه شديدا مورد نياز است

 • برنامه ريزي در جهت تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي به منظور توزيع يكنواخت آب در اراضي كشاورزي

 • برنامه ريزي كلان در جهت مديريت آب در مزارع

 • برنامه ريزي به منظور توسعه روشهاي مدرن آبياري در اراضي كشاورزي در جهت صرفه جوئي در مصرف آب و افزايش راندمان آبياري

 • برنامه ريزي كلان در جهت مرمت قنوات استان

 • برنامه ريزي در جهت استفاده از آب موجود به منظور تبديل اراضي ديم به اراضي آبي و يا افزايش بهره برداري با احداث ايستگاه هاي پمپاژ

 • برنامه ريزي در جهت احداث زهكشهاي سطحي و زيرزميني در مناطق پرآب به منظور جلوگيري از زهدار شدن اراضي زراعي

 • برنامه ريزي به منظور جلوگيري از كاهش راندمان و ليتر در جريان آن با احداث كانال هاي آبياري و لوله گذاري خطوط انتقال و توزيع

 • برنامه ريزي كلان آموزشي در جهت آگاه كردن زارعين و مشاركت آنان در طرحهاي زيربنايي كشاورزي به منظور برطرف نمودن مشكلات اجتماعي موجود

 • اطلاع از درخواست ارباب رجوع از مديريت آب و خاك و ارجاع آن به مسئول مربوطه رفع مشكلات احتمالي حل نشده مراجعين در صورت حل نشدن از كانال مربوطه

 • كنترل برخورد مسئولين واحدهاي تحت مديريت آب و خاك در برخورد با ارباب رجوع بررسي فني و اقتصادي طرحهاي تهيه شده توسط مشاورين طراح

 • برگزاري جلسات متعدد با مسولين آب و خاك شهرستانها در خصوص تدوين سياستهاي اجرايي و تشريح دستور العمل هاي جديد و بخشنامه هاي رسيده

 • بررسي فني درخواست هاي ارسالي از طرف شهرستانها در خصوص طرحهاي تامين آب و تجهيز و نوسازي شامل مرمت و بازسازي قنوات و، استخرهاي ذخيره آب كشاورزي ، لوله گذاريو انتقال آب با لوله ، ايستگاههاي پمپاژ ، بند هاي انحرافي و خاكي ، اجراي شبكه هاي ۳ بر حسب اولويت

 • شركت در جلسات دفتر امور آب و خاك و شبكه هاي وزارت جهاد كشاورزي و ارائه نقطه نظرات استان در خصوص پروژه ها

 • حضور و شركت در كارگاه هاي آموزشي ضمن خدمت

 • تشكيل و شركت در جلسات كارشناسي و كميته هاي فني و مهندسي در زمينه هاي مختلف اعلام و ارائه برنامه ها و بودجه طرحهاي پيشنهادي سالانه

 • تهيه و تنظيم و ارائه گزارش عملكرد ماهانه و سالانه

 • تهيه و تنظيم و تدوين گزارش هاي تخصصي ، كارشناسي، توجيهي واداري بر حسب مورد موضوع

 • هماهنگي و شركت در جلسات برون سازماني مربوطه در جهت تحقق اهداف بخش جهاد كشاورزي

 • پيگيري مستمر در جهت اخذ اعتبار و تصويب طرحهاي استاني با شركت در جلسات ستاد استانداري

 • پيگيري اخذ اعتبارات ملي و استاني و اولويت بندي پروژه ها بر اساس پيشرفت كار و سياست مطروحه

 • كنترل و تائيد صورت وضعيت ها و پرداخت هاي مالي به امور مالي

 • انجام ساير امور و ماموريت هاي محوله از سوي مقام مافوق

ساختار زير مجموعه


طراحی سایت توسط فراکارانت