عکس مدیران مدیریت های شهرستان ها

علی اصغر محمدی-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی لیسانس تولیدات گیاهی

محمد رضا قاسمی -مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود-لیسانس صنایع غذایی کشاورزی

مهدی جعفریان جهرمی -سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان مهدی شهر-لیسانس مدیریت صنعتی

عباس علیان نژادمدیرجهاد کشاورزی شهرستان دامغان -لیسانس مدیریت دولتی

مراد خادم مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ارادان-لیسانس ابخیزداری

امیراقارضوی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سرخه-لیسانس زراعت و اصلاح نباتات

افشین مشیری مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گرمسار -فوق لیسانس حشره شناسی کشاورزی

علی اقا شاهی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سمنان

طراحی سایت توسط فراکارانت