فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی وپشتیبانی ۲۱۲۲

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی سازمان به شماره ۲۰۰۹۷۳۲۰۱۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ می باشد.
• مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روزشنبه تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷
• مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز سه شنبه تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷
• زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۰ روز چهارشنبه شنبه تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )
آدرس : سمنان – بلوار بسیج – سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان – ساختمان شهید مرتضی شادلو
تلفن ۳۳۴۴۷۰۵۷ -۰۲۳
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ” ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر” موجود است.
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

طراحی سایت توسط فراکارانت