فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ورق پلیمری ایرانی(شماره۲۱۳۳)

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید ورق پلیمری ایرانی به شماره ۲۰۰۹۷۳۲۰۱۰۰۰۰۰۵ به شرح اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۸/۰۲/۹۷ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹ روز سه شنبه تاریخ ۲۵/۰۲/۹۷
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز شنبه تاریخ ۰۵/۰۳/۹۷
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۰ روز یکشنبه تاریخ ۰۶/۰۳/۹۷
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
الف) آدرس سمنان-بلوار بسیج –سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و تلفن۳۳۴۴۷۰۵۷-۰۲۳
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

طراحی سایت توسط فراکارانت