قیمت سبد کودی موجود در شرکت خدمات حمایتی استان سمنان

سبد کودی موجود در شرکت خدمات حمایتی استان سمنان جهت خرید و تحویل به بهره برداران استان به شرح ذیل 🙁 قیمت به ریال به ازای هر کیسه )

کود اوره :                            ۶۵۱۶۲۵

کود سوپرفسفات تریپل :      ۴۲۳۰۰۰۰

کود فسفات آلی گرانوله :    ۲۲۵۰۰۰۰

کود فسفات ۱۳% :            ۱۹۰۰۰۰۰

کود سولفات پتاسیم گرانوله : ۵۴۴۲۵۰۰

کود سولفات پتاسیم پودری : ۵۴۴۲۵۰۰

کود کلرور پتاسیم گرانوله :   ۵۰۰۰۰۰۰

کود کلرور پتاسیم پودری :   ۵۰۰۰۰۰۰

طراحی سایت توسط فراکارانت