English | دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد: بازدید کارشناسان و کشاورزان استان از مزارع pvsو کلزا

ابوالفضل شاهمرادی گفت:باتوجه به اهمیت بذر درتولید محصولات کشاورزی به ویژه غلات یکی از راهکارهای افزایش عملکرد در واحد سطح انطباق بذر با اقلیم مورد نظر می باشد.
وی افزود: در این راستا مدیریت زراعت استان سمنان با همکاری مدیریت ترویج ومحققین مرکز تحقیقات نسبت به ایجاد مزارع انتخاب مشارکتی ارقام گندم وجو در تمامی شهرستانهای تابعه اقدام نمود که درطول مراحل کاشت وداشت کشاورزان از مزارع PVS بازدید نمودند
وی با تاکید بر اهمیت دانه های روغنی ادامه داد:باتوجه به اهمیت دانه های روغنی بعد از غلات وتلاش در راستای توسعه کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا و همچنین آشنایی بهره برداران با کشت کلزا درمناطق خشک، مدیریت زراعت استان سمنان ،ضمن هماهنگی با مدیریت زراعت استان قم با در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی مشابه با این استان کارشناسان وکشاورزان علاقمند از مزارع کلزا استان قم، روز دوشنبه مورخ ۱۱/۲/۹۶ بازدید نمودند واز تجربیات کشاورزان آن منطقه بهره مند گردیدند.

 

 

طراحی سایت توسط فراکارانت