معاونت بهبود توليدات دامي

حمیدرضا عادل

تلفن مستقيم: ۳۳۴۴۲۴۵۸-۰۲۳

ايميل: dami@semnan-aj.ir

                                                 خلاصه وظايف


 • راهبری و اجرای برنامه های‌ كوتاه‌مدت‌ ، ميان‌ مدت‌ و بلند مدت‌ مربوط به زیر بخش امور دام و نظامهای دامپروری در سازمان ، در چارچوب‌ سياستهاي‌ كلان‌ بخش‌ كشاورزي‌.

 • نظارت بر برنامه های لازم جهت مطالعه‌، بررسي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ نارسائيها، نقاط‌ قوت‌ و فرصت‌ها و تهديدات‌ مربوط‌ به‌ زيربخش‌ امور دام‌ ‌و نظامهای دامپروری در سطح استان

 • نظارت برتهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ استانی‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ و توسعه‌ منابع‌ و ذخاير ژنتيكي‌ دام‌ و افزايش‌ و بهبود توليد محصولات‌ و فرآورده‌هاي‌ دامي‌ و هدايت‌ و نظارت‌ لازم‌ در جهت‌ تهيه‌ برنامه‌هاي‌ استانی‌ .

 • برنامه ريزي لازم درخصوص صدور مجوزهاي مربوط به واحدها و فعاليت هاي توليدي ، پرورشي ، خدماتي و اعلام اولويت هاي مربوط به صدور مجوزهاي ايجاد و توسعه كارخانجات و صنايع وابسته در زير بخش امور دام به مراجع مربوط و نظارت بر حسن اجراي آن .

 • برنامه ریزی جهت بررسی‌ ابعاد فني‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دامداري‌ و دامپروري‌ موجود اعم‌ از سنتي‌، نيمه‌ صنعتي‌ و صنعتي‌ در نقاط‌ مختلف‌ استان و تدوين‌ اصول‌ و مباني‌ مناسب‌ به‌ منظور اصلاح‌ الگوهاي‌ موجود و يا ارائه‌ الگوهاي‌ نوين‌.

 • بررسي‌ وضعيت‌ مالكيت‌ عوامل‌ توليد و نظامهاي‌ توليدي‌ در زيربخش‌ امور دام‌ و ارائه‌ راهبردها و راهكارهاي‌ اجرايي‌ براي‌ اصلاح‌ و بهبود آنها.

 • نظارت بر تهیه دستور العملهای لازم جهت بررسي‌ و تعيين‌ نيازهاي‌ تحقيقاتي‌ و آموزشي‌ و اعلام‌ آن‌ به‌ واحدهاي‌ ذيربط‌.

 • همكاري‌ و هماهنگي‌ با واحدهای‌ ذيربط‌ به‌ منظور تهيه‌ و تدوين‌ سياستهاي‌ ترويجي‌ زيربخش ‌­امور دام.

 • نظارت بر برنامه ريزيهای لازم جهت توسعه و ساماندهي فعاليتهاي دامپروري و حمايت از دام ، مواد و منابع ژنتيكي دام ، برقراري امنيت شغلي شاغلين بخش ، اشتغال زايي و كاربرد فن آوريهاي روز در امور پرورش ، تغذيه و اصلاح نژاد دام .

 • راهبری ،ساماندهی و تامین تسهيلات‌ لازم‌ به‌ منظور استقرار نظامها و الگوهاي‌ معرفي‌ شده‌ با همكاري‌ مدیریت جهاد كشاورزي‌ شهرستانها و نظارت‌ بر اجراي‌ آن‌.

 • نظارت بر بررسي‌ و تعيين‌ مزيت‌هاي‌ نسبي‌ در توليد محصولات‌ و فرآورده‌هاي‌ زير بخش‌ امور دام‌ و پيش‌ بيني‌ و اعمال‌ ساز و كارهاي‌ تشويقي‌ و بازدارنده‌ مناسب‌ به‌ منظور مديريت‌ عرضه‌ و تأثير گذاري‌ بر تصميم‌گيري‌ توليد كنندگان‌.

 • بررسي‌ و تعيين‌ نيازها و اولويت‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در زيربخش‌ و ارائه‌ پيشنهادات‌ لازم‌ به‌ معاونت‌ ذيربط‌ به‌ منظور تأمين‌ و تجهيز منابع‌ مورد نياز و پيگيري‌ تا حصول‌ نتيجه‌.

 • پيش‌بيني‌ و برآورد ميزان‌ و زمان‌ عرضه‌ توليدات‌ و فرآورده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ زيربخش‌ امور دام‌ و تعيين‌ ميزان‌ كمبود يا مازاد توليدات‌ و فرآورده‌هاي‌ مزبور.

 • تهيه‌ پيشنهادات‌ و دستور العملهای لازم‌ درخصوص‌ تنظيم‌ بازار توليدات‌ و فرآورده‌هاي‌ زيربخش‌ امور دام‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ واحد‌ ذيربط‌ و پيگيري‌ تا حصول‌ نتيجه‌ نهائي‌.

 • بررسي‌ و تعيين‌ اولويتهاي‌ مربوط‌ به‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌، پرداخت‌ يارانه‌ها و خريد تضميني‌ محصولات‌ و فرآورده‌هاي‌ زيربخش‌ و انجام‌ هماهنگي‌ها و پيگيري‌ لازم‌ با مراجع‌ ذيربط‌ به‌ منظور حمايت‌ از توليد و توليد كنندگان‌.

 • همکاری در تهيه‌ و تدوين‌ ضوابط‌ و استانداردهای مورد نیاز واحدها، فعالیتها و فرآورده های زیر بخش امور دام و اعمال‌ سياستهاي‌ لازم‌ به‌ منظور بهبود كيفيت‌ توليد و افزايش‌ توان‌ صادراتي‌ محصولات‌ و فرآورده‌هاي‌ دامي‌ و نظارت‌ بر اجراي‌ صحيح‌ آن‌.

 • ساماندهي‌ ، حمايت‌ و تقويت‌ تشكلهاي‌ مربوط‌ به‌ زيربخش‌ دام‌ و نظامهای بهره برداری در چهارچوب‌ سياستهاي‌ وزارت متبوع.

 • برنامه ریزی ، هدایت و ساماندهی  استقرار سيستم‌هاي‌ آماري‌ و اطلاعاتي‌ مناسب‌ در زيربخش‌ در چارچوب‌ سياستهاي‌ معاونت‌ ذيربط‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ و مشاوره‌هاي‌ لازم‌ به‌ توليد كنندگان‌ و متقاضيان‌ فعاليت‌ و سرمايه‌ گذاري‌ در زيربخش‌.

 • برنامه ریزی جهت برقراري‌ ارتباط‌ و ايجاد هماهنگي‌ با مراكز تحقيقاتي‌، دانشگاهي‌، مجامع‌ تخصصي‌ داخلي‌ و شركت‌ در سمينارها، گردهمائيها بصورت‌ ملي‌ و استاني‌ به‌ منظور زمينه‌ سازي‌ براي‌ پذيرش‌ نظامهاي‌ دامپروري‌ مطلوب‌ و انتقال تجارب و دانش فنی در زمینه های مرتبط با همکاری واحدهای ذیربط.

 • ارزيابي‌ عملكرد طرحها و پروژه‌هاي‌ مربوط به زیر بخش امور دام‌، مطابقت‌ آن‌ با سياستها و اهداف‌ تعيين‌ شده‌ و تدوين‌ و ارائه‌ گزارش‌هاي‌ تحليلي‌ لازم

 • انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام عالی وزارت

 

طراحی سایت توسط فراکارانت