مديريت امور طيور

 ابوالحسن احمدی

تلفن مستقيم: ۳۳۴۴۲۴۵۸-۰۲۳

ايميل: toyor@semnan-aj.ir

                                                 خلاصه وظايف


 • برنامه ريزي و نظارت بر انجام مطالعات و بررسيهاي لازم بمنظور شناخت توانمنديها، نارسائي ها، فرصتها و تهديدهاي مربوط به پرورش طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و بهبود توليدات آنها

 • اجراي سياستها ، خط مشي ها، اهداف و برنامه هاي كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت مربوط به پرورش و بهبود توليدات طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم

 • برنامه ريزي در جهت اصلاح و توسعه كمي و كيفي عرضه محصولات طيور، زنيور عسل و كرم ابريشم و ساماندهي كشتارگاههاي طيور و سردخانه ها و مراكز بسته بندي كارخانجات جوجه كشي

 • بررسي و ارزيابي سياستها، برنامه ها و طرحهاي توسعه پرورش و بهبود توليدات طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم در چهارچوب وظايف محوله و انجام اصلاحات لازم

 • برنامه ريزي و همكاري جهت تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعملهاي فني مورد نياز و همچنين استانداردها و مقررات غذايي بين المللي (كدكس) مربوط به توليدات طيور و زنبورعسل با همكاري واحدهاي ذيربط

 • راهبري و هدايت واحدهاي شهرستاني در جهت تهيه و تنظيم برنامه ها و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه پرورش توليدات طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و بهبود توليدات آنها در مناطق مختلف استان

 • نظارت كلي بر بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي و طرحهاي تحقيقاتي كاربردي و اعلام آن به مراجع ذيصلاح و پيگيري تا حصول نتيجه

 • اجراي سياستها و برنامه هاي تنظيم بازار و مديريت مؤثر بر عرضه و تقاضاي توليدات طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم با هماهنگي و همكاري با واحدهاي ذيربط

 • برنامه ريزي و تدوين سياستهاي بهبود جايگاه طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم با هماهنگي و همكاري با واحدهاي مربوطه

 • پيشنهاد سياستها و خط مشيهاي مربوط به صادرات و واردات انواع گونه هاي طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و فرآورده هاي آنها به مراجع ذيربط

 • سازماندهي و هدايت واحدهاي اجرايي در جهت اشاعه يافته هاي علمي و تحقيقاتي و اجراي برنامه هاي ترويجي تخصصي با همكاري و هماهنگي واحدهاي مربوطه در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مديريت

 • تعيين سياستهاي توسعه بيمه طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و توليدات آنها با همكاري و هماهنگي با واحدهاي ذيربط

 • ايجاد تعامل و برقراري ارتباط با مجامع تخصصي بين كشوري و منطقهاي مرتبط به منظور انتقال خدمات فني و آخرين دستاوردهاي علمي به بهره برداران

 • سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي بهبود و توسعه كمي و كيفي تجهيزات و لوازم مورد نياز پرورش و بهبود توليدات طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم با هماهنگي و همكاري با واحدهاي ذيربط

 • برنامه ريزي ، سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي توسعه تشكلها، دفاتر خدمات فني، صندوقهاي حمايتي، پرورش طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم و حمايت از بهره برداران در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب

 • برنامه ريزي در راستاي به رهبرداري بهينه از فناوري اطلاعات به منظور ساماندهي و مجموعه عوامل توليد

 • هماهنگي و همكاري با مؤسسه تحقيقات علوم دامي، مركز اصلاح نژاد و ساير مراكز علمي و تحقيقاتي در راستاي تدوين برنامه هاي حمايتي به منظور حفظ ذخائر و توانمنديهاي ژنتيكي و بهبود خدمات كمي و كيفي با توجه به سياستهاي كلان

 • هماهنگي و همكاري به منظور فرهنگسازي مصرف توليدات طيور، زنبورعسل و كرم ابريشم با دستگاههاي ذيربط

 • شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوطه حسب مورد و اظهار نظر درمورد مسائل مطروحه

 • تهيه گزارش از فعاليتها انجام شده و نتايج حاصله و ارائه آنها به مقام مافوق

 • انجام ساير امور ارجاعي از سوي مقام مافوق

ساختار زير مجموعه


طراحی سایت توسط فراکارانت