مديريت شيلات و امور آبزيان

بهرام فلاحی

تلفن مستقيم: ۳۳۴۵۶۶۶۶-۰۲۳

ايميل: shilat@semnan-aj.ir

 

                                                 خلاصه وظايف


 • نظارت و اجراي برنامه هاي كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت آبزي پروري، توسعه بازار آبزيان ، صنايع شـيلاتي و فعاليـت هـاي عمل آوري ، نگهداري ، توزيع و عرضه بهداشتي آبزيان و ساير امور شيلاتي بر اساس دستور العمل ها و در چارچوب سياست هـا و برنامه هاي مصوب

 • نظارت و اعمال هماهنگي به منظور تهيه،تنظيم و پيشنهاد طرحها و پروژه هاي ملي و استاني در سطح استان براساس پتانسـيل هاي موجود در منطقه و در جهت دستيابي به اهداف كلان توسعه اي و نيازهاي استان

 • هماهنگي و برنامه ريزي براي انجام ، مطالعات ، برنامه ريزي ، اصلاح و نظارت بر آموزش و اجراي روش هاي نوين پرورش آبزيان (پرورش در قفس، مدار بسته و…) و منابع آبي مستعد براي پرورش آبزيان مطابق با سياست هاي ملي و به منظـور افـزايش ميـزان توليد در واحد سطح و در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده

 • انجام بررسي و برنامهريزيهاي لازم به منظور ترغيب و هدايت آبزي پروران، شـركت هـا، تعـاوني هـاي فـرآوري بـه منظورجلـب مشاركت آنان در اجراي طرح ها و پروژه هاي شيلاتي استاني و ملي

 • برنامه ريزي به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي با ساير واحدهاي سازماني ذيربط در جهت انجام بهينه وظايف محوله

 • تلاش براي ارتقا سطح كيفي و كمي فعاليت هاي تشكل ها و تعاوني هاي آبزي پروري از طريق برگـزاري دوره هـاي آموزشـي

 • ترويجي روش هاي نوين آبزي پروري

 • ارائه و هماهنگي براي اجراي طرح هاي الگويي

 • ترويجي جهت افزايش و توسعه پايدار در فعاليت آبزي پروري

 • برنامه ريزي و اقدام براي شناسايي زمينه هاي مستعد آبزي پروري در سطح استان

 • نظارت و كنترل بر امر صدور مجوز و موافقت نامه هاي تكثير و پرورش آبزيان طبق دستور العمل هاي مربوطه

 • تهيه و تدوين و پيگيري اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نيازكاركنان زير مجموعه و نظارت بر فعاليت افراد تحت سرپرستي

 • نظارت و كنترل مستمر از فعاليت آبزي پروري ، تشكل ها و تعاوني هاي آبزي پروري بـه منظـور رعايـت اسـتانداردهاي كنتـرل كيفي،رعايت اصول بهداشتي و دستورالعمل هاي لازم در خصوص توليد و عرضه آبزيان

 • برنامه ريزي و پيش بيني بودجه و امكانات مورد نياز و انجام پيگيري هاي لازم در خصوص تامين آن ها

 • نظارت در اجراي كليه مراحل حقوقي و دفاعيه هاي لازم در مراجع قضايي به منظور استيفاي حقوقي شيلات

 • ارائه گزارشات مستمر ، مقطعي و سالانه از وضعيت توليد آبزيان به سازمان شيلات ايران و معاونت هاي مربوطه

 • شركت در جلسات و كميسيون هاي اعلام شده از سوي سازمان شيلات ايران

 • اجراي آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شيلات ايران

 • انجام ساير امور مرتبط ارجاع شده از سوي مقام مافوق


ساختار زير مجموعه


طراحی سایت توسط فراکارانت