مهندس رضا قویدل به سمت مدیر امور رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شد.

 مهندس رضا قویدل به سمت مدیر امور رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان طی حکمی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان رضا قویدل به سمت مدیر رفاه و پشتیبانی سازمان منصوب شد. در این حکم که از سوی عرب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان صادر گردیده آمده است با توجه به تجارب مفید و ارزشمند جنابعالی بدینوسیله به موجب این حکم به مدت ۴ سال به عنوان مدیر امور رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تعیین و منصوب می گردید. امید است با توکل بر خداوند و همکاری و همدلی تمامی مدیران و همکاران سازمان و انجام وظائف قانونی موفق و موید باشید. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان رضا قویدل پیش از این معاونت این اداره را بر عهده داشتند.

طراحی سایت توسط فراکارانت