کارگاه ترویجی آموزشی مدیریت به هنگام باغات پسته در دامغان برگزار شد.

کارگاه ترویجی آموزشی مدیریت به هنگام باغات پسته در دامغان برگزار شد
مدیر جهاد کهشاورزی شهرستان دامغان از برگزاری کارگاه ترویجی آموزشی مدیریت به هنگام باغات پسته (سایت ملی) در این مدیریت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان محسن طباطبایی اظهار داشت: این کارگاه با حضور ۳۵ نفر از بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان دامغان برگزار شد.
وی با اشاره به برخی از اهداف برگزاری این کارگاه ترویجی گفت: معرفی روش آبیاری کم فشار در سطح باغات کوچک، بهداشت باغ در جهت کاهش آفات زمستان گذران، ردیابی آفت چوبخوار پسته( کرمانیا) به صورت عملی در باغ و ارائه برنامه تغذیه ای ابتدای فصل برخی از اهداف برگزاری این کارگاه ترویجی بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان افزود: ترغیب بهره برداران بخش کشاورزی برای حضور در نشست های مزرعه ای و هماهنگی برای انجام یکپارچه و اصولی باغات پسته در راستای اهداف سایت ملی پسته از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه ترویجی بود.
طباطباییان با بیان اینکه در این کارگاه ترویجی برخی از مشکلات بهره برداران و بخش کشاورزی بررسی شد افزود: کمبود منابع آبی در منطقه و بالا بودن سطح تبخیر نسبت به میزان بارش استفاده از روش های نامناسب آبیاری و پایین بودن میزان بهره وری آب در باغات و مزارع منطقه در این کارگاه ترویجی بررسی شد.
وی خاطرنشان کرد: عدم رعایت اصول تغذیه ای از دیگر مشکلات مطرح شده در این کارگاه ترویجی بود که از سوی کارشناسان مربوط برای این مشکل راهکار لازم ارائه شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان افزود: سمپاشی های بی رویه و عدم تشخیص صحیح آفات از دیگر مشکلاتی بود که از سوی بهره برداران بخش کشاورزی این شهرستان مطرح شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت